3. De historische of maatschappelijke waardering

Een historisch object is meestal een gebouw, maar het kan bijvoorbeeld ook om een brug, een park, een reclamezuil of een groep van gebouwen of objecten gaan. Historische objecten hebben zichtbare en bewezen kwaliteiten en zijn belangrijk voor de identiteit van het gebied. De VSW vindt het daarom van belang de historische gelaagdheid van het gebied te behouden voor toekomstige generaties en de kennis over de historische bebouwde omgeving te vergroten. Een historisch object hoeft niet van voor de oorlog of honderd jaar oud te zijn. Juist de stadsuitbreidingen na de oorlog hebben als geen ander het huidige beeld van het gebied Hillegersberg-Schiebroek bepaald

Naast de al genoemde architectonische en stedenbouwkundige waarde gaat het bij de historische kwaliteit om de volgende cultuurhistorische waarden:
Zeldzaamheid: het object is van belang vanwege architectonische, stedenbouwkundige, typologische of functionele zeldzaamheid, eventueel in combinatie met een bijzondere ouderdom. Bijvoorbeeld een voormalige arbeiderswoning, boerderij, e.d.;
Verstedelijking: het object is van belang als bijzondere uitdrukking van een geografische, landschappelijke, beleidsmatige en/of bestuurlijke ontwikkeling. Het object is van belang in relatie tot de structurele en/of visuele gaafheid van de stedelijke, dorpse of landschappelijke omgeving;
Betekenis: het object is van belang vanwege een plaatselijk historisch gegeven, zoals bekende bewoners, beroepen, bijzondere activiteiten en gebeurtenissen. Of het object is van belang vanwege de bestemming die verbonden is met bijvoorbeeld een bijzondere sociale, historische, economische, technische, religieuze of cultuurhistorische
ontwikkeling.

Bij het vaststellen van de beoordeling is de volgende waardering aangehouden:
0 punten: geen van de bovengenoemde aspecten (zeldzaamheid, verstedelijking, betekenis) is van toepassing.
1 punt: één of meer van de benoemde aspecten is van toepassing.
2 punten: één of meer van de benoemde aspecten is van toepassing en het object is van een goede kwaliteit
3 punten: één of meer van de benoemde aspecten is van toepassing en het object is van een bijzondere en/of zeer goede kwaliteit

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen