Stichting Berg & Broek

Een Stichting met ANBI-status

De Stichting Berg en Broek is op 24 juni 1982 opgericht en heeft tot doel het bevorderen van de instandhouding, restauratie en exploitatie van onroerende goederen in de
wijken Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge van de gemeente Rotterdam.
Bestuursleden zijn sinds de statutenwijziging van 25 oktober 2017 de bestuursleden van de VSW. Zij ontvangen geen financiële beloning voor hun werk ten behoeve van de stichting. Het postadres is gelijk aan het postadres van de VSW.

Als zodanig ondersteunt Berg en Broek het werk van de VSW. Berg en Broek heeft in de jaren tachtig bijgedragen tot het behoud van enkele historische panden en andere objecten in Hillersberg door aankoop en herstel van die panden. Daarna heeft Berg en Broek door
het beschikbaar stellen van kennis en tijd eigenaren van panden met historische betekenis kunnen adviseren over het behoud van karakteristieke details van hun woning.

Thans is het beleid gericht op het financieel bijdragen in initiatieven om historisch
erfgoed binnen Hillersberg en Schiebroek te bewaren en in goede staat te houden.
Daartoe zijn bijdragen gedaan om het Baarhuisje en later het hek rond de begraafplaats aan de Ringdijk te kunnen behouden.
Daarnaast is het herstel van het raam van Richters in de Oranjekerk met een bijdrage ondersteund, evenals het plaatsen van een viertal Stolpersteine. Ook werd er een bijdrage gegeven voor het herstel van het Hillegonda-monument. 

De Stichting Berg en Broek is een culturele Algemeen nut beogende instelling (RSIN007179182).
Giften aan deze ANBI zijn voor de inkomstenbelastingheffing aftrekbaar. Omdat het beleid er op is gericht alle inkomsten te besteden aan het behoud van historisch erfgoed mag 125% van de giften in aftrek worden gebracht. Schenkingen en legaten aan de Stichting Berg en Broek zijn vrijgesteld van schenkingsrecht en erfbelasting.
De Stichting Berg en Broek voert geen actieve fondswervingscampagnes.

Schriftelijk verslag financiën van Stichting Berg en Broek
Over 2020 behaalde de Stichting Berg en Broek een beleggingsresultaat van € 4.461 en werd er € 190 aan onkosten gemaakt. Het voordelig saldo € 4.271 is ten gunste van het vermogen gebracht, dat per ultimo 2020 € 82.886 bedraagt.
Samen met de Fondsencommissie beoordeelt het bestuur van de Stichting de projecten die voor subsidiëring in aanmerking komen. Eind 2020 verstreek de termijn van de commissie; daarmee is de Fondsencommissie opgeheven.

Voor een overzicht van het Financieel Verslag Stichting Berg en Broek 2020   KLIK HIER!

Voor het jaarverslag 2020 van de Stichting Berg en Broek  KLIK HIER!© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen