Stichting Berg & Broek

Een Stichting met ANBI-status

De Stichting Berg en Broek is op 24 juni 1982 opgericht en heeft tot doel het bevorderen van de instandhouding, restauratie en exploitatie van onroerende goederen in de wijken Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge van de gemeente Rotterdam.
Bestuursleden zijn bestuursleden van de VSW.


Als zodanig ondersteunt zij het werk van de VSW. Berg en Broek heeft in de jaren tachtig bijgedragen tot het behoud van enkele historische panden en andere objecten in Hillersberg door aankoop en herstel van die panden. Nadien heeft de Stichting Berg en Broek door het beschikbaar stellen van kennis en tijd eigenaren van panden met historische betekenis kunnen adviseren over het behoud van karakteristieke details van hun woning.


Thans is het beleid gericht op het financieel bijdragen in initiatieven om historisch erfgoed binnen Hillersberg en Schiebroek te bewaren en in goede staat te houden. 

Daartoe zijn  bijdragen gedaan om het Baarhuisje en later het hek rond de begraafplaats aan de Ringdijk te kunnen behouden.
Daarnaast is het herstel van het raam van Richters in de Oranjekerk met een bijdrage ondersteund, evenals het plaatsen van een viertal Stolpersteine. Recent is een bijdrage gegeven voor het herstel van het Hillegonda-monument.

De Stichting Berg en Broek is een culturele Algemeen nut beogende instelling (RSIN007179182). Giften aan deze ANBI zijn voor de inkomstenbelastingheffing aftrekbaar. Omdat het beleid er op is gericht alle inkomsten te besteden aan het behoud van historisch erfgoed mag 125% van de giften in aftrek worden gebracht. Schenkingen en legaten aan de Stichting Berg en Broek zijn vrijgesteld van schenkingsrecht en erfbelasting.
De Stichting Berg en Broek voert geen actieve fondswervingscampagnes.
Over 2015 behaalde de Stichting Berg en Broek € 1.420 beleggingsresultaat, en werd naast de projectbijdragen van € 1.000 een bedrag van € 385 kosten gemaakt. Het voordelige saldo is ten gunste van het vermogen gebracht, dat per ultimo 2015 € 49.090 bedraagt.

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen