Stichting Berg & Broek

Een Stichting met ANBI-status

De Stichting Berg en Broek is op 24 juni 1982 opgericht en heeft tot doel het bevorderen van de instandhouding, restauratie en exploitatie van onroerende goederen in de
wijken Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge van de gemeente Rotterdam.
Bestuursleden zijn sinds de statutenwijziging van 25 oktober 2017 de bestuursleden van de VSW. Zij ontvangen geen financiële beloning voor hun werk ten behoeve van de stichting. Het postadres is gelijk aan het postadres van de VSW.

Als zodanig ondersteunt Berg en Broek het werk van de VSW. Berg en Broek heeft in de jaren tachtig bijgedragen tot het behoud van enkele historische panden en andere objecten in Hillersberg door aankoop en herstel van die panden. Daarna heeft Berg en Broek door
het beschikbaar stellen van kennis en tijd eigenaren van panden met historische betekenis kunnen adviseren over het behoud van karakteristieke details van hun woning.

Thans is het beleid gericht op het financieel bijdragen in initiatieven om historisch
erfgoed binnen Hillersberg en Schiebroek te bewaren en in goede staat te houden.
Daartoe zijn bijdragen gedaan om het Baarhuisje en later het hek rond de begraafplaats aan de Ringdijk te kunnen behouden.
Daarnaast is het herstel van het raam van Richters in de Oranjekerk met een bijdrage ondersteund, evenals het plaatsen van een viertal Stolpersteine. Ook werd er een bijdrage gegeven voor het herstel van het Hillegonda-monument. 

De Stichting Berg en Broek is een culturele Algemeen nut beogende instelling (RSIN007179182).
Giften aan deze ANBI zijn voor de inkomstenbelastingheffing aftrekbaar. Omdat het beleid er op is gericht alle inkomsten te besteden aan het behoud van historisch erfgoed mag 125% van de giften in aftrek worden gebracht. Schenkingen en legaten aan de Stichting Berg en Broek zijn vrijgesteld van schenkingsrecht en erfbelasting.
De Stichting Berg en Broek voert geen actieve fondswervingscampagnes.

Financieel verslag Stichting Berg en Broek 2021
De activiteit van Stichting Berg en Broek beperkt zich hoofdzakelijk tot het beheren van het vermogen en beschikbaar stellen van dit vermogen conform het beleid

In 2022 zijn geen andere kosten gemaakt dan 195 euro voor het betalingsverkeer. De baten bestaan volledig uit baten uit vermogen. Helaas is er in 2022 een koersverlies gerealiseerd ad 12.300 euro.

Samen met de fondsencommissie beoordeelde het bestuur de projecten die voor subsidiering in aanmerking komen. Er is een toezegging gedaan van 5.000 euro voor de herplaatsing van de glas-in-betonramen van de Vredevorstkerk in Schiebroek in de kerk van de Evangelische gemeente Ommoord.

Voor een overzicht van het Financieel Verslag Stichting Berg en Broek 2022  KLIK HIER!

Voor het jaarverslag 2022 van de Stichting Berg en Broek  KLIK HIER!

STORT EEN GIFT
beleidsdocument
STATUTEN terug

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen