Wapenfeiten

Dit heeft de VSW bereikt

VSW Onthulling Poldermonument 20230930 PERS WEB

Monument Drooglegging S'broekse Veenplas

Het monument dat in 1973 werd geplaatst was toe aan een opknapbeurt. Daarom hebben de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud en de bewonersvereniging LiS in 2023 het initiatief genomen om het monument met subsidie van de gemeente te laten restaureren. Inmiddels staat het monument er anno 2024 weer mooi bij. Op SHHS.nl leest u meer over de Molendriegang.

Lees hier meer over dit monument

202210 Google maps

Monumentstatus voor Straatweg 8

Mede dankzij de inspanningen van de VSW heeft de gemeente Rotterdam op 30 mei 2023 aan het huis Straatweg 8 de gemeentelijke monumentenstatus toegekend. Hiermee is weer een stuk erfgoed in Hillegersberg behouden gebleven. 

Lees ook de info op het monumenten-register

Funderingsherstel Baarhuisje 2021

Nadat door een deskundige binnen de VSW was vastgesteld dat het Baarhuisje langzaam maar zeker scheef zakte, werd in 2018 alarm geslagen bij de Gemeente Rotterdam. Deze greep in en zorgde ervoor dat met de inzet van de Firma Bresser, specialist in funderingsherstel, een geslaagde operatie werd uitgevoerd. 

Lees meer in TW7R nr.87

Bestemmingsplan Molenlaankwartier 

Raad van State stelt VSW in het gelijk  2017
(gemeente moet alle cultuurhistorische waarden in het gebied onderzoeken)
Sinds het Besluit Ruimtelijke Ordening enkele jaren geleden is gewijzigd, moet in elk bestemmingsplan een beschrijving staan van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden (..)  rekening is gehouden. Toen in 2015 het ontwerp-bestemmingsplan Molenlaankwartier werd gepresenteerd bleek hierin wel een beschrijving te staan van de betreffende objecten aan de historische linten binnen het plangebied (Terbregse Rechter Rottekade, de Boterdorpse Verlaat en een deel van de Grindweg). Maar de VSW vond dat er buiten deze linten ook panden van cultuurhistorische waarde zijn, zoals de pleinen aan de Borchsatelaan en de Jacob Maris-school. Deze krijgen in het bestemmingsplan geen enkele bescherming tegen bijvoorbeeld willekeurige sloop. Nadat de gemeente deze zienswijze van de VSW ongegrond had verklaard ging de VSW in beroep bij de Raad van State. Deze stelde op 26 april 2017 de VSW alsnog in het gelijk. De gemeente moet dus alle cultuurhistorische waarden in het bestemmingsplan betrekken.

Landtong achter Gauchos - 2013

Opgeknapt door de deelgemeente
n.a.v. de “Verbetergroen top tien”
Naar aanleiding van de deelgemeentelijke nota “Bouwen aan een groen Hillegersberg-Schiebroek” stelde de VSW in 2013 een brochure “Verbetergroen top tien” samen, waarin aandacht werd gevraagd voor 10 groene plekken in de deelgemeente, waar volgens de VSW nog wel wat aan verbeterd zou kunnen worden. Op basis van deze brochure besluit de deelgemeente als één van haar laatste activiteiten de landtong achter Gauchos bij de Weissenbruchlaan op te knappen en weer voor het publiek toegankelijk en aantrekkelijker te maken.

Restauratie Boterdorpse Verlaat - 2012-2013

Na langdurig aandringen van o.m. de VSW bij de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, de gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap, besluit de gemeente Rotterdam in 2012 het ernstig bouwvallige Boterdorpse Verlaat weer in oude luister te herstellen. In 2013 kwam deze restauratie gereed. Voor de wijze waarop dit is gebeurd, besloot de VSW in 2014 aan de gemeente een schildje toe te kennen.

Rotterdamse Vrijwilligersprijs 2008

De Rotterdamse Vrijwilligersprijs werd door wethouder Jantine Kriens uitgereikt aan de VSW. Volgens de jury paste de VSW goed in het thema van dat jaar: buurtgericht vrijwilligerswerk.

Enkele citaten uit het juryrapport:
·       De VSW is echt een organisatie van bewoners die zich inzetten voor de eigen wijk.
·       De organisatie heeft een goed oog voor de woonomgeving – en een goed oog voor de mensen in de wijk – en zet zich daar op voortvarende en gedegen wijze voor in.
·       Zij weet bovendien goed gebruik te maken van de deskundigheid die in de wijk aanwezig is (…), heeft inzicht en overtuigingskracht en is goed in het onderhouden en benutten van netwerken.
·       De VSW scoort vooral door de positieve manier waarop zij haar omgeving benadert (…) Zo zorgt zij voor houvast, binding en hechting. Daarmee is de organisatie een goed voorbeeld van duurzaam vrijwilligerswerk.

1992 Klok van Loos gerestaureerd (Plaswijckpark)

Stichting Berg en Broek (dochter VSW) bestaat in 1992 10 jaar en neemt het initiatief om de klok van Loos, die in het Plaswijckpark staat, te laten restaureren. Dit lukt met een (bescheiden) subsidie van de Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. 

Herstel Kerkstraat 10 1997

VSW dringt aan op onderzoek voor definitief herstel van het pand Kerkstraat 10.Na brandbrief VSW aan de Deelgemeente over Kerkstraat 10 is geantwoord dat de restauratie eind 1996 zal beginnen, nadat het totale achterstallige onderhoud in kaart is gebracht.

Grindweg 19 (huis Richters) - 1989

Aangekocht en met restauratieplan verkocht
VSW neemt via Stichting Berg en Broek initiatief tot koop van Grindweg 19 (huis van Richters). Stichting Berg en Broek zoekt koper en maakt plan voor restauratie van het casco.
1989 1e paal voor restauratie Grindweg 19 (Stichting Berg en Broek heeft twee aspirant kopers gevonden. Er moest worden geloot).

Corneliahoeve (Grindweg 680)

Niet gesloopt maar gerestaureerd
1989 VSW heeft met succes geprotesteerd tegen de bouwplannen op het terrein van de Cornelia hoeve (Grindweg 680). Daardoor kon de boerderij (laatste van “Land is zeekere Bezitting”) behouden blijven. De boerderij is geheel gerestaureerd (in eigen beheer door de heer Ciolina) en weer bewoond.

(in 2015 alsnog gesloopt)

Strekkade 25/26 - 09-04-1986

Door aankoop gered van sloop
VSW koopt in samenwerking met Stichting Berg en Broek op stel en sprong de pandjes Strekkade 25/26. Die zouden de volgende dag gesloopt worden!

Hek Kerkhof Ringdijk - 1981

VSW leden ontplooien zelfwerkzaamheid om na de restauratie van de punten van het kerkhofhek op de Ringdijk (voor een vriendenprijsje) door de smid Van Willigen aan de Straatweg, zelf ook lid, alles eigenhandig te schilderen.

Lees ook het verhaal van Samuel Kusiel

Boerderij Kleiweg 373 - 375

VSW verzoekt gemeente geen sloopvergunning te verlenen voor de boerderij op de Kleiweg 373-375 teneinde het gebouw via restauratie te kunnen behouden. Dat is gelukt. VSW stuurt brief aan college om de sloop van Grindweg 19 tegen te gaan.

Herstel Kerkstraat 31VSW vraagt herstel aan voor Kerkstraat 31 en voert het herstel samen met Stichting Berg en Broek uit.

Redding Strekkade 29 / 30 VSW werkt samen met Stichting  Berg en Broek aan de redding  van Strekkade 29/30.

Villa Suzanna als " 't Praethuys"

Oorspronkelijk terug gebouwd
Door inspanning van de VSW is ook villa Suzanna gered. En weliswaar onder een andere naam “'t Praethuys” Het uiterlijk is in min of meer de oorspronkelijke stijl teruggebouwd.

Park Bijdorp

Wijziging bouwplan (reigerkolonie)
VSW leden (2 vogeldeskundigen van Avifauna) stellen een rapport op over de reigerkolonie in het park Bijdorp. Dan volgt protest tegen een bouwplan waarvan het gebouw boven de boomgrens uitsteekt. Het plan wordt aangepast , minder hoog maar met een breder grondvlak.

Huize Elizabeth (bedreigd met sloop)

VSW verzoekt tot Rijks- cq Rotterdams monument te doen verklaren:
Huize Elizabeth en Hoeve Vruchtenburg beide aan de Straatweg. En met succes.
Huize Elizabeth stond op het punt gesloopt te worden!

Hoeve Vruchtenburg

Gemeentelijk momument - Straatweg
Na verzoek van VSW aangewezen als Rijksmonument c.q. Rotterdams monument


C.N.A. Looslaan 1

Secretarie Deelgemeente
Na verzoek van VSW aangewezen als Rijksmonument c.q. Rotterdams monument

Huize Margaretha - Straatweg 206

Aangewezen als rijksmonument
Na verzoek van VSW aangewezen als Rijksmonument c.q. Rotterdams monument

Woonhuis De Jongenjoris en koetshuis


Grindweg 93 en 95

Na verzoek van VSW aangewezen als Rijksmonument c.q. Rotterdams monument

Woonhuis Bergwijck en koetshuis

Grindweg 97 en 99
Na verzoek van VSW aangewezen als Rijksmonument c.q. Rotterdams monument

Sluiswachterswoning

Berg en Broekse Verlaat Behouden
VSW verzoekt sluiswachterwoning aan het Berg en Broekse Verlaat op de lijst van Rijksmonumenten op te nemen. Daardoor is het pand behouden gebleven en gerestaureerd. Het is echter geen Rijksmonument geworden.

Hoeve Vruchtenburg

Herbouw na sloop
VSW sluit overeenkomst met Bureau Monumenten Rotterdam over herbouw van
de Hoeve Vruchtenburg aan de Straatweg na de noodzakelijke sloop.

Huize Bergsteyn

Herbouw na sloop i.v.m. Albert Heijn XL
VSW heeft tijdens een bouwvergadering in overleg met de projectontwikkelaar Van Albert Heijn een procedure gestart voor de herbouw van de historische panden Huize Bergsteijn + koetshuis + 50 m. verderop.
Beide panden moesten wijken voor de bouw op de hoek Grindweg/Argonautenweg.

Baarhuisje aan de Ringdijk

Restauratie
VSW aanvraag restauratie van het Baarhuisje op de begraafplaats aan de Ringdijk, door VSW in de toekomst te gebruiken als archief, voor vergaderingen Enz. Dit wordt goedgekeurd.

Lees meer over het ontstaan van de begraafplaats.

Witte Boerderij (Terbregseweg 1)

Gemeentelijk monument
Na aanvraag VSW wordt de Witte Boerderij (Terbregseweg 1-3) op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

Bloedput Huize Bergsteyn

Gered voor Historisch Museum
VSW bestuurslid Langelaan redt letterlijk eigenhandig de bloedput in het koetshuis van Huize Bergsteijn voor het Historisch Museum Rotterdam

Hoek Kleiweg / Uitweg

Maatwerk ramen aangepast
VSW protesteert tegen het maatwerk van de ramen van het gebouw op de hoek Kleiweg/Uitweg. Het maatwerk wordt aangepast.

C.N.A. Looslaan 1

Aanbouw Deelgemeentekantoor door rechter verboden
VSW protesteert tegen de voorgenomen aanbouw aan het Rijksmonument CNA Looslaan 1 voor het vestigen van een deelgemeentekantoor. Nadat in de bezwarenprocedure de zienswijze van de VSW ongegrond werd verklaard, legt de VSW samen met de Vereniging tot behoud van Kern en Plassen de zaak voor aan de rechter. Deze stelt beide verenigingen in het gelijk. Het monument en de bijbehorende tuin blijven ongeschonden.

Burgerinitiatief Kern en Plassen

Door gemeenteraad overgenomen
Naar aanleiding van de discussie over het Bestemmingsplan Kern en Plassen dient de VSW samen met de Vereniging tot behoud van Kern en Plassen en de Vereniging De Bergse Plassen een burgerinitiatief in om de plassen en de dorpskern tot beschermd stadsgezicht te verklaren. Het is het eerste burgerinitiatief, dat door de gemeenteraad wordt overgenomen; B&W hebben inmiddels bij de betreffende ministeries de betreffende status aangevraagd en toegezegd op zo kort mogelijke termijn een gedetailleerd conserverend bestemmingsplan voor het gebied aan de raad aan te bieden en tegelijk daarmee een geactualiseerd beeldkwaliteitplan. De door het college voorgelegde tweede versie van het bestemmingsplan bood echter naar de mening van de VSW onvoldoende waarborgen voor het nagestreefde beschermd stadsgezicht; het college heeft beloofd in een volgend bestemmingsplan hier meer aandacht aan te besteden.

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen