Organisatie VSW

Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek

Bestuursleden VSW

Volgens de statuten wordt de vereniging bestuurd door het bestuur, dat wordt benoemd door en verantwoording aflegt aan de Algemene Ledenvergadering.

Voorzitter:

Agnes van Zoelen

Secretaris:
Cile Reniers
Postbus 35054
3005 DB Rotterdam                                   email: secretaris@vsw.biz
internet: www.vsw.biz


Penningmeester:
Huub Wieleman
penningmeester@vsw.biz

IBAN   NL50 INGB 0003 8803 81
t.n.v. Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud te Rotterdam

Contact via Whatsapp:
06 471 88 147

Commissies en werkgroepen

Binnen de VSW zijn verschillende commissies en werkgroepen actief, die elk een deel van de taken van de vereniging uitvoeren, te weten:

Raad van Advies Bouwzaken:
De Raad van Advies Bouwzaken geeft advies aan het bestuur van VSW over het behoud van gebouwd cultureel erfgoed in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge.

Commissie Communicatie:

Deze commissie is verantwoordelijk voor het communicatieplan (o.a. website, sociale media, ledenwerving en pers).

Schildjescommissie:
Deze commissie adviseert over het toekennen van schildjes.

Financiële commissie:
Deze commissie adviseert over financiële aangelegenheden en fungeert als kascontrolecommissie t.b.v. de Algemene Ledenvergadering.

Werkgroep Publicaties: 
Deze commissie zorgt voor het samenstellen, uitgeven en verkopen van TW&R, boeken en andere publicaties.

Werkgroep Activiteiten: 
Deze commissie is verantwoordelijk voor het bemensen van stands, het organiseren van excursies en bijeenkomsten, praktische en logistieke taken, w.o. het verzenden van TW&R.

Bestuursleden

Agnes van Zoelen

Voorzitter

Jan Cees van Duin

Vicevoorzitter

VSW Huub Wieleman WEB

Huub Wieleman

Penningmeester

Cile Reniers

Secretaris

Chris Buitendijk

Bestuurslid

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen