Organisatie VSW

Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek

Bestuursleden VSW

Volgens de statuten wordt de vereniging bestuurd door het bestuur, dat wordt benoemd door en verantwoording aflegt aan de Algemene Ledenvergadering.

Voorzitter:

Agnes van Zoelen

Secretaris:
Jan Cees van Duin (waarnemend)          Postbus 35054
3005 DB Rotterdam                                   email: secretaris@vsw.biz
internet: www.vsw.biz


Penningmeester:
Ab Spaan
penningmeester@vsw.biz

IBAN   NL50 INGB 0003 8803 81
t.n.v. Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud te Rotterdam

Commissies en werkgroepen

Binnen de VSW zijn verschillende commissies en werkgroepen actief, die elk een deel van de taken van de vereniging uitvoeren, te weten:

Raad van Advies Bouwzaken:
De Raad van Advies Bouwzaken geeft advies aan het bestuur van VSW over het behoud van gebouwd cultureel erfgoed in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge.

Commissie Communicatie:

Deze commissie is verantwoordelijk voor het communicatieplan (o.a. website, sociale media, ledenwerving en pers).

Schildjescommissie:
Deze commissie adviseert over het toekennen van schildjes.

Financiële commissie:
Deze commissie adviseert over financiële aangelegenheden en fungeert als kascontrolecommissie t.b.v. de Algemene Ledenvergadering.

Werkgroep Publicaties: 
Deze commissie zorgt voor het samenstellen, uitgeven en verkopen van TW&R, boeken en andere publicaties.

Werkgroep Activiteiten: 
Deze commissie is verantwoordelijk voor het bemensen van stands, het organiseren van excursies en bijeenkomsten, praktische en logistieke taken, w.o. het verzenden van TW&R.

Bestuursleden

Agnes van Zoelen

Voorzitter

Jan Cees van Duin

Vicevoorzitter, wnd. secretaris

Ab Spaan

Penningmeester

Norman Langelaan

Bestuurslid

Henk Koetsveld

Bestuurslid

Chris Buitendijk

Bestuurslid

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen