VSW Koers (concept)

Op weg naar een duurzame toekomst

Doel, missie en visie
De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) voor Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge bestaat in 2027 vijftig jaar. De VSW maakt zich sterk om historisch, architectonisch, stedenbouwkundig en landschappelijk waardevolle elementen in het gebied te behouden en zo mogelijk te herstellen. De VSW richt zich hierbij primair op de fysieke leefomgeving. Het behoud van cultureel erfgoed is daarbij een belangrijke voorwaarde. De VSW is met ruim 600 leden gezaghebbend, proactief en betrokken én ingebed in de netwerken van het werkgebied.

Koers
Ook voor de VSW geldt dat we geconfronteerd worden met een veranderende wereld. Het veranderende klimaat (klimaatadaptatie) en de energietransitie en de daaruit voortkomende duurzaamheideisen, hebben effect op de fysieke leefomgeving. Daarnaast zijn de zogenaamde Post’65 panden, gebouwen uit de periode van 1965 tot 1990, een nieuwe focusgroep als het gaat om architectonische waardevolle elementen. Met dit koersdocument zet de VSW uiteen welke kansen, uitdagingen en bedreigingen er zijn en welke koers de vereniging wil varen. Na de analyse volgen enkele ambities voor de (nabije) toekomst en een advies aan de gemeente en aan projectontwikkelaars.

Kansen
Met de invoering van de omgevingswet worden randvoorwaarden in de woonomgeving worden vastgelegd in een ‘omgevingsplan’, dat de huidige bestemmingsplannen vervangt. De VSW zal voor het stedenbouwkundig element hierop gefocust zijn en bij eventuele bedreigingen tegenkracht ontwikkelen naar de gemeente of andere partijen. Daarnaast is de VSW als vereniging een platform met een rechtspositie en kan steun geven aan acties die vanuit de wijken worden gevraagd. De VSW kan bondgenoten zoeken en leden mobiliseren. Tot slot kan de VSW met haar kennis ook een belangrijke rol spelen in de waardering en het behoud van de zogenaamde Post ’65 architectuur in de wijken.

Uitdagingen
De VSW zal moeten inspelen op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de stedenbouwkundige inrichting in de wijken. Het betreft bedreigingen van de fysieke leefomgeving als gevolg van klimaatverandering: wateroverlast/-onderlast, overstromingsgevaar, funderingsproblemen en hittestress. Klimaatadaptatie speelt hier een belangrijke rol. Ook op het gebied van de energietransitie staan er veranderingen op stapel: verduurzamen, isoleren, transformeren naar klimaatneutraal energiegebruik. De VSW wil in dit proces faciliteren, verbinden, informeren en adviseren.

Bedreigingen
Stagnatie in de groei van het ledental en afname van actíeve leden vormen een reële bedreiging voor de kracht van de VSW.

Ambitie
Analyse van de kansen, uitdagingen en bedreigingen leidt tot de volgende ambities:

  • Volgen van ontwikkelingen die het stedenbouwkundig wijkbehoud (in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge) bedreigen en daarop acteren.
  • Volgen van maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en daarop acteren.
  • In kaart brengen van de identiteit van de wijken en de bestaande kwaliteiten op stedenbouwkundig gebied, als voorbereiding op het omgevingsplan.
  • Inventariseren van Post `65 erfgoed in de wijken.
  • Goede zichtbaarheid van VSW realiseren en nieuwe leden werven.
  • Bestaande leden stimuleren en activeren.

Advies
Voor o.a. gemeente en projectontwikkelaars heeft de VSW het volgende advies:

  • Richt de wijkontwikkeling in op het behoud van bestaande kwaliteiten en leg deze vast.
  • Houd balans tussen behoud van oud, eventueel met transformaties en sloop waar nodig, met zorg voor een passende nieuwe invulling.
  • Let op behoud van de architectonische kwaliteit bij het verduurzamen van gebouwen en groen (gevelisolatie, zonnepanelen, warmtepompunits, dijken verstevigen e.d.)

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen