Wolfert Dalton en de VSW

Wat is er precies gebeurd?

Tijdens de voorbereidingen van het boekje “Dit is uw school” in 2015 ontving de VSW signalen dat het schoolgebouw van Wolfert-Dalton aan de Argonautenweg in Hillegersberg (het voormalige Caland-lyceum) op de nominatie stond om gesloopt te worden.
Volgens de VSW heeft dit schoolgebouw een unieke opzet, constructie en uitwerking en vertegenwoordigt het als geen ander het licht-lucht-en-ruimte-principe van de naoorlogse jaren. Daarmee onderscheidt het zich van de veie systeembouwschoten die in die tijd zijn gerealiseerd.

Op verschillende manieren heeft de VSW geprobeerd het College van B&W en de gemeenteraad van de cultuurhistorische waarde van dit gebouw te overtuigen.

• In november 2015 schreef de VSW een brief aan het college met een krachtig pleidooi tot behoud van dit schoolgebouw als waardevol en identiteitsbepalend object in de wijk 110-Morgen.
• De VSW ondersteunde het Historisch Genootschap Roterodamum, de Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap die unaniem het schoolgebouw hebben voorgedragen om erkend te worden als gemeentelijk monument. Het college heeft daar echter niet toe besloten, o.a. omdat het gebouw niet meer voor modern onderwijs geschikt zou zijn te maken en dat renovatie duurder zou zijn dan nieuwbouw.
• De VSW heeft op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur aan het college gevraagd om de concrete gegevens waarop bovengenoemde conclusies zijn gebaseerd. Deze werden ons echter geweigerd.
• De VSW heeft daarop aan de gemeenteraad een brief gestuurd met de vragen, die hierdoor onbeantwoord zijn gebleven en gevraagd deze mee te nemen in het overleg met het college.
• De VSW heeft de architectuurhistoricus Dolf Broekhuizen opdracht verleend onderzoek te doen naar  de cultuurhistorische waarde van het schoolgebouw. In zijn rapport werd deze nog eens overduidelijk aangetoond. Dit rapport werd aan de raad aangeboden.
• Hans Mani heeft namens de VSW en het Cuypersgenootschap ingesproken bij de vergadering van de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte van 25 januari 2017 en gevraagd om een onderzoek  of het gebouw echt niet voor hergebruik geschikt is te maken.
• De VSW heeft de bevindingen van verschillende makelaars die goede mogelijkheden zagen het gebouw  met behoud van de bestaande architectuur een andere bestemming te geven aan de gemeenteraad aangeboden, samen met alternatieve vestigingsmogelijkheden voor de school.

Daarnaast hebben ook oud-leerlingen van het Caland-lyceum een petitie aan de gemeenteraad aangeboden, waarin zij pleiten voor het behoud van “hun” school. Het Cuypersgenootschap heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit de school niet tot gemeentelijk monument te verklaren.

Eén en ander heeft er wel toe geleid, dat diverse raadsleden kritische vragen stelden, maar uiteindelijk zwichtten voor het betoog van wethouder De Jonge, dat deze Hillegersbergse school geen rijks- of gemeentelijk monument is en dat de raad enkele jaren geleden met het aannemen van het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs al met de nieuwbouw van deze school (en dus impliciet met de sloop van het oude pand) had ingestemd en dat dat besluit niet meer kon worden teruggedraaid.

Uiteindelijk stemde de raad op 17 maart met de plannen in. Wel had alle ophef over dit onderwerp nog enig resultaat: de wethouder zegde toe, dat  het college zich ervoor zal inspannen dat het betonreliëf van Louis van Roode, dat in de gevel van dit gebouw gegoten zit en het in het pand aanwezige 'glas in lood’ kunstwerk als dat technisch mogelijk is in het ontwerp van de nieuwe school worden geïntegreerd.
En er werd met grote meerderheid een motie aangenomen, waarin het college wordt gevraagd als er nog eens aan sloop-nieuwbouw wordt gedacht van een school die mogelijk cultuur-historische waarde heeft, eerst een cultuur-historische waardering uit te voeren en te zoeken naar oplossingen, waarbij ook aan renovatie of vernieuwbouw wordt gedacht.

Voor de Wolfert-Dalton komt deze motie echter te laat. Daarmee moet er nog een wonder gebeuren, wil dit markante schoolgebouw aan de sloop ontsnappen.

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen