UITSLAG STEMMINGEN

Resultaat van de schriftelijke stemrondes Algemene Vergadering 2019 - 2020

Vanwege de coronapandemie kon de VSW noch in 2020 noch in 2021 een Algemene Vergadering bijeenroepen. Intussen moesten er wel besluiten aan de leden worden voorgelegd. Het bestuur heeft in 2021 besloten om een aantal zaken schriftelijk aan u voor te leggen. Daartoe was bij het magazine Tussen Wilgenplas en Rotte 87 een stemformulier gevoegd. Het formulier kon zowel per post als per mail worden ingediend.

Deelname
In totaal hebben 53 leden hiervan gebruikt gemaakt. Dit aantal komt overeen met het aantal aanwezigen tijdens de voorgaande Algemene Vergaderingen. Er zijn 21 formulieren per post geretourneerd, de overige 32 stemmers maakten hun keuze via de mail kenbaar. Bijna alle stemmers konden zich vinden in de voordrachten van het bestuur. Een paar stemmers liet weten geen mening te hebben over de stukken en over de nieuwe benoemingen.

Stukken 2019 en 2020 goedgekeurd
Daarmee zijn de stukken over 2019 (verslag van de Algemene Vergadering 2019, het jaarverslag en de jaarrekening 2019, begroting 2020 met toelichting) en over 2020 (jaarverslag 2020 en jaarrekening 2020, begroting 2021 met toelichting) goedgekeurd en is het bestuur en de penningmeester decharge verleend.
Ook zijn Jenny van Sten-van ’t Hoff en Susan van Waes nu lid van de financiële commissie en zijn de bestuursleden Agnes van Zoelen (voorzitter), Jan Cees van Duin, Norman Langelaan en Ab Spaan (penningmeester) (her)benoemd.

© Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Delen